บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart

หลักสูตรประกาศนียบัตรการอบรมผู้นำฆราวาส (LLT)
Certification of Lay Leader Traing Program

 

ดำเนินการโดย

 • โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ (TBTS)  ร่วมกับ

 • สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (CED)

จุดประสงค์

 • เป็นหลักสูตรเร่งรัดเพื่อเตรียมผู้เชื่อให้เป็นผู้นำฆราวาสที่มีความเข้าใจแก่นพระคัมภีร์  มีชีวิตความเป็นสาวกและทักษะการรับใช้  เพื่อมีส่วนรับใช้ในคริสตจักร หรือริเริ่มงานคริสตจักรใหม่

คุณสมบัติ

 • เป็นคริสเตียนที่รับบัพติศมา 1 ปีขึ้นไป

 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

 • ความรู้สามัญไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 • ได้รับการรับรอง สนับสนุน หรือส่งเสริม จากคริสตจักรหรือองค์กรคริสเตียน

 • ในกรณีเป็นผู้นำหรือมีส่วนรับใช้อยู่แล้วในคริสตจักรหรือกลุ่มต่างๆ  แม้ขาดคุณสมบัติบางประการโรงเรียนก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครในเดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี

 • รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 20 คน เนื่องจากชั้นเรียนหนึ่งจะมีไม่เกิน 40 คน โดยมีปีหนึ่งและปีสองเรียนร่วมกัน

ระยะเวลาเรียน

 • เรียน 2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 6 วัน (จันทร์-เสาร์)  โดยรุ่นสามัญจะเรียนในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคม ของแต่ละปี

ลักษณะการเรียน

 • ผู้สอนและผู้เรียนใช้ชีวิตการเป็นสาวกด้วยกัน  โดยพักในสถาบันตลอดสัปดาห์

 • มีบรรยายและปฏิบัติการ

 • มีการเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียนและศึกษาเพิ่มเติมหลังการเรียน

 • มีการประเมินผลในระหว่างออกไปปฏิบัติการเพื่อแนะนำและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สอนโดย

 • ทีมคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ของทางสถาบันและคณาจารณ์พิเศษ

ค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียนทั้งหลักสูตร 5,000 บาท ครอบคลุมค่าที่พัก ค่าอาหาร หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนครบชุด 

 • สามารถจ่ายครั้งเดียวหรือแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดก็ได้

หลักสูตร

 

วิชาที่ศึกษา

จำนวนชั่วโมง

   
ปีแรก
 • สำรวจพระคัมภีร์และหลักความเชื่อ
 • หลักการตีความพระคัมภีร์และวิธีศึกษาพระคัมภีร์
 • ชีวิตผู้นำ ผู้รับใช้ และผู้บริหารจัดการ
 • การนำนมัสการและอธิษฐาน
 • การเทศนาและสอน

 

12

12

12

12

12

   
ปีสอง
 • นำกลุ่มย่อย
 • ให้คำปรึกษา
 • เลี้ยงดูจิตวิญญาณสร้างสาวก
 • ประกาศข่าวประเสริฐ
 • ตั้งคริสตจักร

 

 

12

12

12

12

12

 

 

 

 

LLt

tbts

tbts