บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart

หลักสูตรการอบรมของ CED

หลักสูตรอบรมผู้นำฆราวาส - LLT
(Lay Leadership Training Program)

เป็นหลักสูตรที่จัดร่วมกับโรงเรียนริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ (TBTS) เพื่อพัฒนาคริสตชนให้สามารถเป็นผู้นำคริสตจักรหรือแม้แต่ตั้งคริสตจักรใหม่ได้  เป็นหลักสูตรระยะสั้น เรียนเพียงสองสัปดาห์ โดยแยกเรียนเป็นสองปี ปีละหนึ่งสัปดาห์  จบแล้วรับมอบวุฒิบัตร
 ดูรายละเอียดหลักสูตร

LLt
(ภาพ
LLT รุ่น 3 คศ.2004)

 

หลักสูตรอบรมผู้นำทางไปรษณีย์ - LCT
(Leadership Correspondence Training Program)

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาคริสตชนให้สามารถเป็นผู้นำคริสตจักรหรือแม้แต่ตั้งคริสตจักรใหม่ได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนพระคัมภีร์ได้ แต่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในพันธกิจ  
ดูรายละเอียดหลักสูตร

mail

การอบรมเฉพาะด้าน

 • การนำนมัสการ/ดนตรีนมัสการ (Worship Leading & Worship Music)
 • การเป็นผู้นำแบบคริสเตียน (Christian Leadership)
 • ชีวิตสาวก (How to be disciple)
 • ลักษณะนิสัยคริสเตียน (Christian Habit)
 • การตั้งคริสตจักร (Church Planting)
 • การบริหารคริสตจักร (Church Administration)
 • การประกาศ (Evangelism)
 • การเลี้ยงดูจิตวิญญาณ/การสร้างสาวก/พี่เลี้ยง (Spiritual Nurture)
 • การพัฒนาศักยภาพชีวิต (Life Skill Development)
 • การตั้งและนำกลุ่มย่อย (กลุ่มเซลล์) (Small Group Ministry)
 • การเทศนา (Preaching)
 • การสอน (Teaching)
 • การจัดระบบคริสเตียนศึกษาในคริสตจักร (Christain Education Administration)
 • ครอบครัวคริสเตียน (Christian Family)
 • การทำธุรกิจแบบคริสเตียน (Christian Business)
 • จริยธรรมคริสเตียนในโลกปัจจุบัน (Christian Ethics in Modern World)
 • การศึกษาพระคัมภีร์และการประยุกต์ใช้ในชีวิต (How to Study the Bible and Application)
 • การตีความหมายพระคัมภีร์ (Bible Interpretation)
 • หลักความเชื่อคริสเตียน/ศาสนศาสตร์ (Christian Beliefs)
 • การใช้สื่อในพันธกิจ (Using Media in Ministry)
 • คริสตจักรตามบ้าน (House Church Network)
 • การบริหารคริสตจักรในแนวทางของ "คริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์" (The Purpose Driven Church)
 • ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ (The Purpose Driven Life)
 • คริสตชนบนวิถีไทย  (Christian Life in Thai Culture)

สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ซีอีดี  หรือติดต่อโดยคลิ๊กที่นี่

dance

seminar