บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : cedISBN : isbn 
ราคา : 0 บาทราคาพิเศษ : 0 บาท
ชื่อผู้แต่ง : IBS & CED

รายละเอียด :
บทเรียนศึกษาพระคัมภีร์ชุด 119 เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คริสเตียนมีความรู้ความเข้าใจในพระวจนะ และเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้น ใช้ได้กับทั้งกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ตามบ้าน ชั้นคริสเตียนศึกษา ค่ายศึกษาพระคัมภีร์ รวมทั้งการเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวด้วย คู่มือชุด 119 มีทั้งสิ้น 72 เล่ม แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. พระคัมภีร์เดิม ตั้งแต่ปฐมกาล - มาลาคี 2. พระคัมภีร์ใหม่ ตั้งแต่มัทธิว - วิวรณ์ 3. หัวข้อในพระคัมภีร์ ได้แก่ พี่เลี้ยง พายุชีวิต ฯลฯ แต่ละเล่มประกอบด้วยบทเรียนสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ 12 บท ในแต่ละบทเรียนมีคำถามประมาณ 12 คำถาม นอกจากนี้ 119 ยังได้ระบุจุดประสงค์ ข้อท่องจำ กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนแต่ละบท และคำเฉลยพร้อมคำอธิบายท้ายเล่มให้อีกด้วย