119 (ชุดบทเรียนศึกษาพระคัมภีร์ 119)

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คริสเตียนมีความรู้ความเข้าใจในพระวจนะ และเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้น สื่อเช่นนี้ยังคงขาดแคลนในตลาดหนังสือคริสเตียนไทย องค์การอมตธรรมเพื่อชีวิต (IBS) และสถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (CED) จึงร่วมกันจัดทำชุดคู่มือศึกษาพระคัมภีร์สำหรับกลุ่มย่อยชุด 119 ขึ้น เพื่อช่วยผู้นำนำกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์หรือเพื่อเฝ้าเดี่ยว

ที่มาของชื่อ 119

119 มาจากพระธรรมสดุดีบทที่ 119 ที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่และความสำคัญแห่งพระวจนะของพระเจ้า

พระธรรมสดุดี 119:105 เปรียบพระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมและ แสงสว่างส่องทาง หมายความว่า ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นคำสอน คำแนะนำ คำตักเตือน และที่ปรึกษาเพื่อให้เราดำเนินชีวิตอย่างเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า เพราะคริสเตียนเชื่อว่า พระเจ้าทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ ผ่านพระคัมภีร์ และพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีสติปัญญา และจิตวิญญาณที่หิวกระหาย ในการอ่าน ศึกษา ไตร่ตรอง ทำความเข้าใจ และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์
นอกจากนี้การศึกษาพระคัมภีร์ในกลุ่มย่อย ก็ทำให้เราได้แบ่งปันความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้อื่น ทำให้เราเติบโตในพระเจ้ามากขึ้น และได้ใช้เวลาร่วมกับพี่น้องคนอื่นๆ ซึ่งเป็นการสามัคคีธรรมที่แท้จริง

องค์ประกอบและลักษณะของ 119

คู่มือชุด 119 เป็นคู่มือที่มีขนาดเหมาะแก่การพกพาซึ่งใช้ได้กับทั้ง กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ตามบ้าน ชั้นคริสเตียนศึกษา ค่ายศึกษาพระคัมภีร์ รวมทั้งการเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวด้วย

คู่มือชุด 119 มีทั้งสิ้น 72 เล่ม แบ่งเป็น 3 หมวด คือ

1. พระคัมภีร์เดิม 24 เล่ม ตั้งแต่ปฐมกาล - มาลาคี

2. พระคัมภีร์ใหม่ 24 เล่ม ตั้งแต่มัทธิว - วิวรณ์

3. หัวข้อในพระคัมภีร์ 24 เล่ม ตั้งแต่ พายุชีวิต พี่เลี้ยง ฯลฯ

แต่ละเล่มประกอบด้วยบทเรียนสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ 12 บท ในแต่ละบทเรียนมีคำถามประมาณ 12 คำถาม

 • คำถามนำ (Hook) มักเป็นคำถามแรกของบทเรียน เพื่อสร้างความสนใจ (interest) และเป็นสะพานเชื่อมประสบการณ์ชีวิต (life experience) และความต้องการ (self needs) ของผู้เรียนกับบทเรียน
 • คำถามศึกษาพระคัมภีร์ (Book) เน้นการสังเกต และตีความ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า ตัวเอง และผู้อื่น อันเป็นความต้องการที่แท้จริงของชีวิต (real needs) ประมาณ 6-7 คำถาม
 • คำถามไตร่ตรองเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิต (Look) ประมาณ 1-2 คำถาม
 • คำถามภาคปฏิบัติ (Took) มักเป็นสองคำถามสุดท้ายของบทเรียน

นอกจากนี้ 119 ยังได้ระบุจุดประสงค์ ข้อท่องจำ กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนแต่ละบท และคำเฉลยพร้อมคำอธิบายท้ายเล่มให้อีกด้วย

บทเรียน 119 บางเล่มที่จัดพิมพ์เสร็จแล้ว

 • CED119/1 - อพพย1 : จากทาสสู่ไท
 • CED119/2 - โยชูวา : แผ่นดินที่รอคอย
 • CED119/3 - 123ยอห์น : บทพิสูจน์คริสเตียนแท้
 • CED119/4 - ชีวิตพันธกิจของเปโตร : จากชาวเลสู่นักเทศน์
 • CED119/5 - ปฐมกาล1 : เปิดบันทึกการทรงสร้าง
 • CED119/6 - ผู้วินิจฉัย : วัฎจักรแห่งความดื้อดึง
 • CED119/7 - ฮีบรู : พระบุตรผู้ลิขิตความเชื่อ
 • CED119/8 - พายุชีวิต : พลิกวิกฤติด้วยพระคัมภีร์
 • CED119/9 - ปฐมกาล2 : พันธสัญญานิรันดร์
 • CED119/10 - โยบ : พบพระเจ้าในความทุกข์
 • CED119/11 - ฟิลิปปี : รางวัลแห่งชีวิต
 • CED119/12 - สดุดี : นมัสการ ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ
 • CED119/13 - เลวีนิติ : พระกิตติคุณ พระเจ้า พระคัมภีร์
 • CED119/14 - สดุดี120-134 : สดุดีพระเจ้าพระผู้ช่วย
 • CED119/15 - มาระโก : พระเยซู พระเจ้าพระผู้ช่วย
 • CED119/16 - พี่เลี้ยง : พันธกิจแห่งการสร้างชีวิต
 • CED119/17 - อพยพ2 : อิสราเอล กรรมสิทธิ์ล้ำค่า
 • CED119/18 - รูธ เอสเธอร์ : ดาวแห่งความหวัง
 • CED119/19 - 1,2 ทิโมธี ทิตัส : รากฐานของคริสเตียน
 • CED119/20 - คำเทศนาบนภูเขา : ชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้า
 • ฯลฯ (โปรดติดต่อสอบถาม)

ดูตัวอย่างบทเรียน119 และดาวโหลด

สดุดี 1สดุดี 1 สดุดี2สดุดี 2 มาระโก1มาระโก 1 มาระโก2มาระโก 2

 

กลับหน้าแรก Back to Homepage